Pārdošanas nosacījumi

1. IEVADS

1.1. Šie noteikumi, turpmāk saukti - Noteikumi, nosaka, savstarpējās attiecības starp veikala http://www.accenta.lv/ īpašnieku SIA „Accenta", turpmāk sauksts - Pārdevējs  un klientu, turpmāk sauksts - Pircējs. Pircējs un Pārdevējs turpmāk kopā saukti - Puses, atsevišķi - Puse.  Noteikumos ir izklāstīta:  preču un pakalpojumu iegādes  kārtība un noteikumi, Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība.
1.2. Tos jautājumus, kurus nenosaka Noteikumi, Puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Pārdevējs patur sev tiesības vienpusēji veikt vienpusējas izmaiņas Noteikumos un mājas lapā http://www.accenta.lv/ publicētajās cenās un piegādes nosacījumos, lai uzlabot http://www.accenta.lv/ darbību un piegādājamo preču klāstu. Grozījumi Noteikumos stājās spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā http://www.accenta.lv/, sadaļā „Pārdošanas noteikumi".
1.4.  Pircējs piekrīt Noteikumos noteiktajam, visam, kas saistīts ar piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un informāciju, kas publicēta http://www.accenta.lv/.

2. PREČU UN PAKALPOJUMU CENAS

2.1.  Cenas internet-veikala mājas lapā http://www.accenta.lv/ ir norādītas latos (LVL), cenā ir iekļauti visas nodevas un nodokļi izņemot piegādes izmaksas.
2.2. Piegādes ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida, piegādātāja, piegādes vietas, preces izmēriem, skaita un svara.
2.3. Ja Pircējs vienlaicīgi iegādājās vairākas preces, tad kopēja cena par preču piegādi tiek aprēķināta sadaļā „Iepirkumu grozs" un atspoguļota Pircējam nosūtītajā rēķinā.
2.4.  Pārdevējs patur tiesības mainīt mājas lapā http://www.accenta.lv/ publicētās cenas.
2.5. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu, bet pēc tam preces vai pakalpojuma cena tiek mainīta, Pircējam tiek saglabāta cena, kura ir ir bijusi pasūtījuma reģistrēšanas brīdī. Gadījumā, ja Pircējs atceļ pasūtījumu, atkārti iegādājas to pašu preci, cena tiek noteikta tāda, kāda tā ir pasūtīšanas brīdī.
2.6. Noformējot preces iegādi līzingā, cenai tiek pievienoti summa, kuru pievieno kredītiestāde, par seviem sniegtajiem pakalpojumiem. Ar līzinga iespējas noteikumiem var iepazīties sadaļā  „Līzinga iespējas".

3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

3.1. Iepirkumi tiek noformēti ar sadaļas „ Iepirkuma grozs" starpniecību.
3.2. Pasūtījuma noformēšana notiek pēc preces vai pakalpojuma ievietošanas „ Iepirkuma grozā", nepieciešamās informācijas sniegšanas un pasūtījuma  apstiprināšanas.
3.3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas  rēķina kopija, Microsoft Word formātā, tiks nosūtīta uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
3.4. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājās spēkā no brīža, kad Pircējs ir :
3.4.1. Samaksājis preces/pakalpojuma un piegādes summu 100% apmērā;
3.4.2. 100%  apmaksājis nofromētā līzinga pirmo iemaksu.

4. PREČU UN PIEGĀDES PAKALPOJUMU APMAKSA

4.1. Norēķinu veidi:
4.1.1. Ar pārskaitījumu - veicot apmaksu ar internetbankas starpniecību, vai apmaksaājot saņemto rēķinu bankā;
4.1.2. Līzings.
4.2. Veicot samaksu Pircējs norāda rēķina numuru un tā izsniegšanas datumu.
4.3. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad rēķinā norādītā summa, pilnā apmērā, tiek iezskaitīta Pārdevēja kontā, kas norādīts izsniegtajā rēķinā.

5. PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

5.1.  Pēc līguma spēkā stāšanās, prece, notektajā termiņā, kas atspoguļots pie preces apraksta, iepriekš saskaņojot precīzu piegādes laiku, ar kurjera starpniecību tiek nogādāta Pircējam.
5.2. Ja piegādi nav iespējams veikt Pārdevējam neatkarīgu apstākļu dēļ noteiktajā termiņā, Pārdevējs par izmaiņām preces peigādes termiņos  paziņo Pircējam pa telefonu 1 (vienas) darba dienas laikā no informācijas saņemšanas brīža.
5.3. Ja Pircējs, Noteikumu 5.2. punktā minētās piegādes kavēšanas dēļ vēlas atteikties no pasūtītajām precēm, pircējs ir tiesīgs anulēt pasūtījumu. Šajā gadījumā Pircējam ir jānosūta Pārdevējam uz e-pastu iesniegums ar lūgumu atcelt pasūtījumu, pamatojoties uz preču piegādes kavēšanos. 3 (trīs) darba dienu laikā no šāda iesnieguma saņemšanas brīža Pārdevējam ir pienākums pārskaitīt Pircējam, tā iemaksāto samaksu par nesaņemto preci ar ko pasūtījums uzskatāms par anulētu.
5.4. Noteikumu 5.3. punktā minēto pasūtījuma nav iespējams veikt, ja preces iegāde tiek  veikta izmantojot līzinga pakalpojumus.
5.5. Preci pircējam iepriekšs saskaņotā laikā uz pasūtījumā norādīto adressi nogādā līdz kāpņu telpas durvīm, mājas ieejas durvīm. Ja nepieciešama preces nogādāšana līdz dzīvokli par šī pakalpojuma apmaksu jāvienojās atsevišķi. Preču piegādes izmaksas un papildus informācija par piegādi apskatāma sadaļā „Preču piegāde".
5.6. Ja Pircējs pēc pasūtījuma apmaksāšanas maina piegādes vietu, Pircējs ne vēlāk, kā 2 (divas) darba dienas pirms piegādes brīža informē Pārdevēju par piegādes vietas maiņu. Pārdevējs 1 (vienas) darba dienas laikā informē Pircēju par piegādes izmaksu izmaiņām, ja tādas ir. Pircēja pienākums ir nekavējoties apmaksāt piegādes izmaksu starpību, bet Pārdevēja pienākums samazināt piegādes izmaksas, ja piegādes izmaksas samazinās un 3 (trīs) darba dienu laikā starpību ieskaitīt Pircēja kontā.
5.7. Preces piegāde noteik tikai pēc Noteikumu 3.4. punkta izpildes.
5.8.  Piegādes vietas maiņa var izraisīt piegādes termiņa pagarināšanu vai papildus izmaksas.
5.9.  Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu kavējumiem, ja Pircējs ir nekorekti aizpildījis pasūtījumu, norādījis neesošu, nepilnīgu vai kļūdainu piegādes vietu.
5.10. Prece  tiek uzskatīta par nodotu ar brīdi, kad pircējs ir parakstījis pavadzīmi. Pirms preces pieņemšanas Pircējam ir pienākums pārbaudīt tās saturu un stāvokli.  Ja precei ir acīmredzami bojājumi, iztrūkumi, Pircēja pienākums ir nepieņemt preci un informēt par trūkumiem Pārdevēju ar e-pastu starpniecību vai pa telefonu.
5.11. Parakstot pavadzīmi Pircējs ar savu parakstu apliecina, ka piegādes brīdī preces iesaiņojums un prece nebija bojāta, un prece ir noteiktajā skaitā, sortimentā, krāsā un tā atbilst līguma noteikumiem.
5.12. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:
5.12.1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām - tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu Pircējs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
5.12.2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, - mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
5.12.3. tā nav derīga mērķiem, kuriem Pircējs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis Pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz Pārdevēja kompetenci un spriedumu;
5.12.4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
5.12.5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
5.12.6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;
5.12.7. tā ir viltota.


6. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana
6.1. Pircējam ir tiesības:
6.1.1. pēc pirmās iemaksas iemaksāšanas, bet pirms preces saņemšanas  anulēt pasūtījumu informējot par to Pārdevēju, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu vēstuli. Nosūtītajā iesniegumā lūdzam norādīt pasūtījuma numuru. Priekšapmaksa tiek atgriezta Pircējam 3 (trīs) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

6.1.2. atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Pārdevējam, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis Pircējs. Uzsākot iegādātā pirkuma lietošanu, Pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un rece vairs nevar tikt atgriezta.

6.2. Pārdevējam ir tiesības:
6.2.1. anulēt pasūtījumu, ja pircējs noteiktajā termiņā nav samaksājis rēķinā norādīto summu pilnā apmērā;
6.2.2. anulēt pasūtījumu, ja līzinga pieprasījuma gadījumā Pircējs no līzinga kompānijas ir saņēmis atteikumu;
6.2.3. neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ pasūtījumu, ja prece tika speciāli izgatavota pēc Pircēja pasūtījuma pēc speciāla projekta vei speciāla pasūtījuma, kuru ir iesniedzis Pircējs un akceptējis Pārdevējs;
6.3.  Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā, tādā stāvoklī kādā tā tika nogādāta Pircējam, ieskaitot oriģinālo preces iepakojumu un uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā preces atgriešana tiks atteikta.
6.4. Pārdevējs sedz piegādes izdevumus un atpakļnosūtīšanas izdevumus, ja prece vai tās iepakojums ir bojāts piegādes rezultātā, prece ir brāķis vai neatbilst līguma noteikumiem.

7. GARANTIJA

7.1. Precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums ir nav mazāks par 2 (diviem) gadiem.
7.2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja precei tiek uzrādīts garantijas talons un pirkuma apliecinošs dokuments. Preču komplektācijai, kas nav nodrošināta ar garantijas talonu, kā garantijas dokuments tiek uzskatīts pirkuma apliecinoš dokuments.
7.3. Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja prece ir patvaļīgi remontēta, tajā nokļuvis ūdens vai kāds cits šķidrums, bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ.
7.4. Garantijas remontu veic preces ražotājs vai izplatītājs.

Password generator

Aptauja

Kādas pārmaiņas Jus plānojat veikt savā mājolkī 2014. gadā?

INSTRUKCIJAS

» Instrukcijas

» Kā salikt moduļu skapi?

» Atvilktnes salikšanas instrukcija

Brīvi stāvošo skapju salikšanas instrukcijas:

» BS1D - 3

» BS2D - 1

» BS2D - 2

» BS3D - 1

» BS4D - 1

Aktivitātes

Lielveikalu jaunumi- TC „Spice Home” ĶERTĀS DIENAS no 9.- 11. martam.

TC „Spice Home” jau piekto reizi rīko akciju- ĶERTĀS DIENAS. Šoreiz akcija norisināsies no 9. līdz 11. martam un veikali piedāvās savām precēm atlaides līdz 70 %. Atrodiet sev vajadzīgās mantas un šajā nedēļas nogalē dodieties uz TC „Spice Home”, lai iegādātos preces par īpašām atlaidēm.

Ekspozīciju izpārdošanas akcija ACCENTA veikalos jau no 24.02.12.

Plānojiet iegādāties virtuves iekārtu? Izmantojiet iespēju iegādāties virtuves iekārtu ar 50 % atlaidi ACCENTA veikalos, ekspozīciju izpārdošanas ietvaros. Zemākas cenas vairs nebūs!

ACCENTA padomi- atvieglojiet savu ikdienu.

Iegādājoties preces internetā bieži rodas dažādi jautājumi un neskaidrības par preču izskatu, piegādi un maksāšanas kārtību. Kā neapjukt šajā lielajā piedāvājuma klāstā un izvēlēties tieši to, ko jūs vēlaties? ACCENTA piedāvā īpašu sadaļu ACCENTA padomi, kas palīdzēs sarežģītas lietas ieraudzīt vienkāršā veidā.

Interjera dizaina jaunumi- vai metāla materiāli 2012. gadā iederēsies Jūsu virtuvē?

Katrs gads nāk ar jaunām tendencēm un krāsu gammām. Kas jauns būs vērojams šajā gadā virtuvju dizainā? Ar jaunākajām tendencēm iepazīstina Savienoto Valstu krāsu asociācija (Color Association of the United States).

Ziemas preču kolekciju izpārdošana TC „Rīga Plaza” ir klāt!

Vēl ziemai tā īsti nemaz nesākoties, visi lielākie iepirkšanās centri steidz rīkot ierastās ziemas preču izpārdošanas akcijas. Arī modes un izklaides centrā „Rīga Plaza” jau 9. janvārī sāksies iepriekšējo kolekciju izpārdošanas. Grandiozās atlaides turpināsies līdz 22. janvārim.

Sveicam visus ar 2012.- Pūķa gada iestāšanos!

Jaunais gads ir sagaidīts un šobrīd jau ar visiem 100 % varam mesties iekšā cīņā ar pūķi. Lai spētu šo valdonīgo dzīvnieku pieradināt viņš ir jāizprot. Kāds ir 2012. gada pūķis?

Ko mums atnesīs jaunais 2012. pūķa gads?

No katra jauna gada mēs gaidām ko savādāku un īpašu. Ko atnesīs 2012. pūķa gads?

Ko likt Vecā gada vakarā svētku galdā?

Vecā gada pavadīšanas un jaunā gada sagaidīšanas rituāls parasti tiek saistīts ar labi klātiem svētku galdiem. Ko likt uz svētku galda un kāda ir svētku ēdienu nozīme?

Ziemassvētku tradīcijas un nozīme.

Ziemassvētku vakars saistās ar dāvanām, svecītēm, ģimenes kopā sanākšanu un laba vēlējumiem. Mūsdienās vairs netiek tik liela vērība pievērsta Ziemassvētku nozīmei kā tādai, dažādiem simboliem, tradīcijām un senlatviešu parašām. Kādus ēdienus gatavot svētku vakara galdam, kāda ir to nozīme saistībā ar Ziemassvētkiem un kādus ticējumus šajā vakarā ievērot?

Veikalu jaunumi- ACCENTA veikalu darba laiks svētkos.

ACCENTA veikalu darba laiks svētku nedēļā ir mainīts. Ja bijāt nolēmuši šajā periodā iekārtot savu mājokli, tad jāpatur prātā jaunie veikalu darba laiki.